Obľúbené0
Obľúbené projekty
zatvoriť

Obchodné podmienky

  • Úvod
  • Obchodné podmienky

V Š E O B E C N É   O B C H O D N É   P O D M I E N K Y

o b c h o d n e j    s p o l o č n o s t i

Topreality.sk s. r. o.
zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
oddiel Sro, vložka č. 20751/R, IČO 44 420 439
so sídlom Kmeťova 18/1288, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
(ďalej len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare)

platné a účinné pri prevádzkovaní internetovej stránky s adresou domény www.projektydomov.eu a poskytovaní služby

Článok I
ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE


1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky podrobne upravujú rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a návštevníkom vznikajúceho pri prehliadaní obsahu internetovej stránky a rámec právneho vzťahu medzi spoločnosťou a záujemcom o kúpu projektu alebo klientom vznikajúceho pri využívaní služby. Návštevník a klient sú viazaní pravidlami upravenými týmito všeobecnými obchodnými podmienkami od okamihu nadobudnutia postavenia návštevníka alebo záujemcu o kúpu projektu alebo klienta.
1.2 Právne vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a to bez ohľadu na to, či návštevník alebo klient sú podnikateľské subjekty registrované v zahraničí alebo ide o fyzické osoby, ktoré sú občanmi iných štátov ako je Slovenská republika.
1.3 Spoločnosť je obchodnou spoločnosťou založenou, vzniknutou a zapísanou v príslušných registroch v súlade s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a je oprávnená uskutočňovať podnikateľskú činnosť tak, aby mohla byť prevádzkovateľom internetovej stránky a zároveň poskytovateľom služby.
1.4 Internetová stránka je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa návštevníkom alebo záujemcom o kúpu projektu alebo alebo klientom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení www.projektydomov.eu alebo bude zobrazený po presmerovaní návštevníkov alebo záujemcov o kúpu projektu alebo alebo klientov z prostredia internetovývh vyhľadávacích služieb alebo z inej inetrnetovej stránky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie zároveň každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne podľa časti tejto vety pred bodkočiarkou. Prevádzkovateľom internetovej stránky je spoločnosť.
1.5 Obsah internetovej stránky je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok všetok grafický, textový alebo iný obsah, ktorý sa návštevníkovi alebo klientovi zobrazí pri prehliadaní internetovej stránky alebo pri využívaní služby okrem obsahu klienta. Spoločnosť vykonáva všetky majetkové práva autorov alebo iných osôb, ktoré sa svojou tvorivou duševnou činnosťou podieľali na vytvorení predmetného obsahu internetovej stránky a má zároveň všetky práva k obsahu internetovej stránky, ktorý nie je ako predmet ochrany chránený právom tretej osoby z oblasti práva duševného vlastníctva. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že obsahom internetovej stránky je všetok software, ktorý má možnosť návštevník pri prezeraní internetovej stránky alebo klient pri využívaní služby používať. Vždy keď sa v týchto obchodných podmienkach použije pojem obsah internetovej stránky, myslí sa tým obsah internetovej stránky ako celok a zároveň každá jeho časť, ak nie je v týchto všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak. Bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti nemá návštevník ani klient právo obsah internetovej stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť. Spoločnosť rozhoduje o internetovej stránke, najmä rozhoduje o štruktúre internetovej stránky, grafickom vyobrazení jej časti a celku, o zložení obsahu internetovej stránky, o rozsahu a umiestnení vyžadovaných a sprístupňovaných informácií.
1.6 Návštevník je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá si v prostredí štandardného internetového prehliadača zadá do príkazového riadku adresu domény v znení www.projektydomov.eu alebo adresu niektorej zo subdomén domény ktorejkoľvek z uvedených internetových stránok a dôjde k zobrazeniu obsahu internetovej stránky alebo dôjde k jej presmerovaniu na obsah internetovej stránky z prostredia internetových vyhľadávacích služieb alebo z inej internetovej stránky a zobrazí sa obsah internetovej stránky.
1.7 Klient je pre účely týcho všeobecných obchodných podmienok právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá ponúka projekty stavieb, má záujem o uverejnenie ponuky projektov stavieb s využitím internetovej stránky a má záujem o vyhľadanie záujemcu o kúpu projektu stavby s využitím internetovej stránky a zároveň pravdivo a úplne vyplnila registračný formulár a zaregistrovala sa pre užívanie služby poskytovanej spoločnosťou s využitím internetovej stránky, obdržala od spoločnosti potvrdenie registrácie. V prípade, že si klient iba prezerá internetovú stránku a nevyužíva službu, považuje sa za návštevníka.
1.8 Záujemca o kúpu projektu je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok návštevník, ktorý má záujem o kúpu projektu, v záujme jeho kúpy bude komunikovať so spoločnosťou za účelom získania kontaktných informácií o projekte, úplne vyplnil registračný formulár a zaregistroval sa ako záujemca o kúpu projektu a obdržal od spoločnosti potvrdenie registrácie.
1.9 Projekt je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok elektronická informácia v rozsahu podľa určenia spoločnosti, a to o projektovej dokumentácii predstavujúcej architektonické riešenie domu alebo inej stavby alebo iného objektu v rozsahu určenom projektantom, najmä ako plán priestorového usporiadania jednotlivých zložiek, z ktorých sa dom alebo iná stavba alebo iný objekt skladá. Pre prípad, že spoločnosť vytvorí pre klienta možnosť uvedenia dobrovoľných položiek, platí, že o ich rozsahu rozhoduje klient.
1.10 Projektant je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená realizovať vyhotovovanie architektonických projektov, a teda uskutočňovať činnosť projektovania stavieb, najmä rodinných domov, ale aj iných stavieb a tieto projekty predávať tretím osobám, a to najmä klient.
1.11 Účet klienta je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok pracovné prostredie klienta, ku ktorému získa klient prístup po nadobudnutí postavenia klienta a ktoré slúži na využívanie služby klientom. Prístup ku každému účtu klienta bude definovaný unikátnym spojením prihlasovacieho mena a hesla viažuceho sa k prihlasovaciemu menu.
1.12 Obsah klienta je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok grafický, textový, dátový alebo iný obsah (najmä ponuka projektov) vytvorený klientom prostredníctvom osobitného programového prostredia internetovej stránky s využitím účtu klienta alebo uložený klientom na úložisko dát určené spoločnosťou pri využívaní služby. Obsah klienta nie je obsahom internetovej stránky s tým, že je majetkom klienta a za súlad obsahu klienta s príslušnými všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky zodpovedá v plnom rozsahu klient.
1.13 Služba je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok služba poskytovaná spoločnosťou návštevníkom, záujemcom o kúpu projektu a klientom s využitím internetovej stránky v rozsahu podľa rozhodnutia spoločnosti, ktorej obsahom je však najmä však sprístupňovanie ponuky projektov klientov verejnosti za podmienok stanovených spoločnosťou, a to pre účely vytvorenia možnosti predať projekty záujemcom o kúpu projektu. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť projektu, za ktorý zodpovedá v plnom rozsahu klient, ktorý projekt ponúka prostredníctvom internetovej stránky. Službu poskytuje spoločnosť odplatne, a to za ceny podľa aktuálneho cenníka sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať službu počas spoločnosťou určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o spoločnosťou určenú sumu.
1.14 Technické zariadenie je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok zariadenie obsahujúce hardwareové a softwareové vybavenie umožnujúce pripojenie sa k internetovej stránke v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu internetovej stránky a využívanie služby, najmä osobný počítač alebo notebook alebo tablet alebo smartphone. Technické zariadenie nemusí byť vo vlastníctve návštevníka alebo záujemcu o kúpu projektu alebo klienta. Za jeho použitie v súvislosti s prezeraním internetovej stránky alebo využitím služby zodpovedá výlučne návštevník alebo záujemca o kúpu projektu alebo klient používajúci toto technické zariadenie.

Článok II
PRAVIDLÁ PRE PREZERANIE INTERNETOVEJ STRÁNKY


2.1 Návštevník má právo prezerať si obsah internetovej stránky s využitím technického zariadenia.
2.2 Návštevník je povinný pri prezeraní internetovej stránky a akejkoľvek časti obsahu internetovej stránky postupovať takým spôsobom, aby svojim konaním nezasahoval do práv spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo klientov alebo tretích osôb. V prípade ak k takémuto zásahu dôjde, návštevník zodpovedá za následok tohto zásahu samostatne, a to bez účasti spoločnosti.
2.3 Návštevník nesmie z prostredia internetovej stránky vykonať fyzické stiahnutie (tzv. download) obsahu internetovej stránky alebo akejkoľvek jeho časti do technického zariadenia nad rámec obsahu internetovej stránky určeného spoločnosťou na stiahnutie do technického zariadenia ani si z obsahu internetovej stránky vyhotovovať žiaden obrazový alebo zvukový alebo zvukovoobrazový záznam. V prípade, že návštevník tieto svoje povinnosti poruší, zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne spoločnosti alebo iným návštevníkom alebo klientom alebo tretím osobám.
2.4 Návštevník má právo vykonať download tej časti obsahu internetovej stránky, ktorú pre tento účel určí spoločnosť s tým, že pri tomto postupe je povinný dodržať pokyny spoločnosti. V prípade nedodržania pokynov spoločnosti zaniká akékoľvek právo návštevníka na náhradu prípadnej škody.
2.5 V prípade, že je obsahom internetovej stránky priestor pre vyjadrenie názoru alebo iného vyjadrenia návštevníka ku konkrétnej skutočnosti, návštevník je rovnako povinný postupovať podľa ustanovenia čl. II ods. 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade, že bude možné takýto zásah predpokladať alebo k nemu dôjde, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne takýto názor z obsahu internetovej stránky odstrániť. Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že spoločnosť nezodpovedá za akýkoľvek názor zobrazený prostredníctvom internetovej stránky; za obsah názoru alebo iného vyjadrenia a prípadné porušenie všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky zodpovedá samostatne návštevník.
2.6 Návštevník nesmie v diskusiách brániť iným diskutujúcim diskutovať alebo pridávať príspevky, nesmie zneužívať priestor určený na diskusiu najmä pre uskutočnenie propagácie svojej osoby, iných osôb, tovarov, služieb alebo nesmie sám ponúkať projekty.
2.7 Návštevník nemá právo za príspevok v diskusii alebo na fóre na žiadnu odmenu.
2.8 V prípade porušenia povinností návštevníka je spoločnosť oprávnená odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý návštevník pridal do prostredia internetovej stránky.
2.9 Ak návštevník zistí, že hrozí zásah do jeho práv alebo práv spoločnosti alebo práv iného návštevníka alebo práv iného klienta alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má návštevník aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
2.10 Návštevník nesmie pri prezeraní internetovej stránky akokoľvek prenikať do systémov spoločnosti súvisiacich s internetovou stránkou za účelom využitia tohto prieniku vo svoj prospech alebo v prospech tretích osôb, najmä nesmie vykonávať úkony, ktorých následkom bude zistenie kontaktných údajov k projektu.

Článok III
REGISTRÁCIA KLIENTA


3.1 V prípade, že návštevník má záujem využívať službu ako klient, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
3.2 Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne alebo nepresné alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie klienta, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo iných klientov alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.
3.3 Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má spoločnosť právo potvrdiť registráciu návštevníka odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na e-mailovú adresu návštevníka. Spoločnosť si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu návštevníka. Spoločnosť tak vykoná najmä, ale nie výlučne v prípade, že bude hroziť ujma na majetku alebo iných právach spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo klientov alebo tretích osôb.
3.4 Okamihom odoslania registračného formuára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare), potvrdením registrácie spoločnosťou, návštevník získava postavenie klienta. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“. Za odoslanie registračného formulára sa považuje kliknutie na príslušné tlačidlo v rámci obsahu internetovej stránky, na základe ktorého bude vykonaná operácia odoslania formulára spoločnosti.
3.5 Po nadobudnutí postavenia klienta spoločnosť zriadi klientovi účet klienta, ktorý je klient oprávnený používať pri využívaní služby a zároveň odošle konkretnemu klientovi spôsobom a vo forme podľa určenia spoločnosti prístupové údaje, ak budú generované spoločnosťou; ak spoločnosťou uvedené prihlasovacie údaje generované nebudú, platia ako prihlasovacie údaje prihlasovacie meno a heslo určené klientom.
3.6 Konkrétny účet klienta je oprávnený používať len konkrétny klient, ktorému bol uvedený účet zriadený, a teda osoba, ktorá vyplnila a odoslala spoločnosti riadne vyplnený formulár, obdržala potvrdenie registrácie zo strany spoločnosti a zaplatila cenu za službu. Ak klient odovzdá prihlasovacie údaje do svojho účtu klienta tretej osobe, nesie samostatne a bez účasti spoločnosti následky za prípadné škody, ktoré jemu alebo spoločnosti alebo inému klientovi alebo návštevníkovi alebo tretej osobe v súvislosti s užívaním služby treťou osobou vzniknú.
3.7 V prípade, že spoločnosť zistí, že je odôvodnene možné predpokladať, že odoslaný registračný formulár nie je riadne vyplneným formulárom, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranného zrušenia účtu klienta a nenávratného odstránenia celého obsahu klienta jeho vymazaním z úložiska dát. Spoločnosť v takomto prípade nezodpovedá za prípadnú škodu vzniknutej osobe, ktorá odoslala spoločnosti registračný formulár bez toho, aby spĺňal parametre riadne vyplneného formulára.
3.8 Každý z klientov má právo registrovať sa iba raz a využívať službu prostredníctvom jediného účtu klienta; každý účet klienta je viazaný na súbor unikátnych identifikačých údajov, a to najmä daňové identifikačné číslo (DIČ) a identifikačné číslo (IČO) prideľované Živnostenským úradom. V prípade, že sa už registrovaný klient registruje opätovne, a to popri existencii jeho účtu klienta, spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne odstrániť takto vzniknuté duplicitné účty klienta. Za opätovnú registráciu sa považuje konanie, pri ktorom dochádza k registrácii majetkovo alebo personálne prepojenej osoby s osobou už registrovanou. V takomto prípade, keďže ide o podmienku pre existenciu práva klienta užívať službu, klientovi nevzniká právo na náhradu prípadnej škody, ktorú v tejto súvislosti utrpí. V prípade opakovaného opätovného postupu, ktorého obsahom bude opätovná registrácia a vznik duplicitných účtov klientov, spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť každý účet klienta a obsah klienta bez vzniku práva klienta na náhradu akejkoľvek škody.
3.9 Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie klientov v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti alebo návštevníkov alebo klientov alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.
3.10 V prípade zrušenia registrácie klienta klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť nie je povinná odstraňovať jeho príspevky v diskusiách alebo fórach.

Článok IV
REGISTRÁCIA ZÁUJEMCU O KÚPU PROJEKTU


4.1 V prípade, že návštevník má záujem o kúpu projektu v online režime priameho nákupu prostredníctvom internetovej stránky, je povinný vykonať registráciu prostredníctvom registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
4.2 Návštevník je povinný uviesť v registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom spoločnosťou s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v registračnom formulári návštevník uvedie nesprávne alebo nepresné alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie klienta, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo alebo iných záujemcov o kúpu projektu alebo iných klientov alebo tretích osôb, návštevník zodpovedá za všetku spôsobenú škodu samostatne bez účasti spoločnosti.
4.3 Po odoslaní riadne vyplneného registračného formulára má spoločnosť právo potvrdiť registráciu návštevníka odoslaním potvrdzujúcej e-mailovej správy na e-mailovú adresu návštevníka. Spoločnosť si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu návštevníka. Spoločnosť tak vykoná najmä, ale nie výlučne v prípade, že bude hroziť ujma na majetku alebo iných právach spoločnosti alebo iných návštevníkov alebo iných záujemcov o kúpu projektu alebo klientov alebo tretích osôb.
4.4 Okamihom odoslania registračného formuára obsahujúceho všetky povinné údaje a zároveň obsahujúceho údaje správne, presné a pravdivé (ďalej len „riadne vyplnený formulár“ v príslušnom gramatickom tvare), potvrdením registrácie spoločnosťou, návštevník získava postavenie záujemcu o kúpu projektu. Podmienkou pre odoslanie registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov zaškrtnutím príslušného políčka, tzv. „check boxu“. Za odoslanie registračného formulára sa považuje kliknutie na príslušné tlačidlo v rámci obsahu internetovej stránky, na základe ktorého bude vykonaná operácia odoslania formulára spoločnosti.
4.5 Po nadobudnutí postavenia záujemcu o kúpu projektu záujemca získa možnosť prihlásiť sa ako záujemca o kúpu projektu a kúpiť si konkrétny projekt podľa vlastného uváženia v rozsahu projektov sprístupnených verejnosti prostredníctvom internetovej stránky, a to v online režime prostredníctvom internetovej stránky.
4.6 Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť spôsob registrácie záujemcov o kúpu projektu v súlade s obsahom internetovej stránky alebo v súvislosti s potrebami spoločnosti alebo návštevníkov alebo záujemcov o kúpu projektu alebo klientov alebo tretích osôb a ochranou ich práv alebo oprávnených záujmov.
4.7 V prípade zrušenia registrácie záujemcu o kúpu projektu záujemca o kúpu projektu berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť nie je povinná odstraňovať jeho príspevky v diskusiách alebo fórach.

Článok IV
OBSAH SLUŽBY
A PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI


5.1 Spoločnosť poskytuje prostredníctvom internetovej stránky návštevníkom, záujemcom o kúpu projektu a klientom službu, a to odplatne alebo bezodplatne. O bezodplatnosti poskytovania služby a o dobe trvania poskytovania služby bezodplatne rozhoduje jednostranne spoločnosť.
5.2 Pri poskytovaní služby spoločnosť vytvorí klientovi technické podmienky v rozsahu podľa určenia spoločnosti, a to pre možnosť riadneho využitia služby, najmä sprístupní klientovi prostriedky na vytváranie ponúk projektov a ich sprístupňovanie verejnosti a umožní záujemcovi o kúpu projektu kúpiť si konkrétny projekt v online režime.
5.3 Spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby bola služba poskytovaná nepretržite po dobu jej poskytovania, a teda bez jej výpadkov alebo iných prerušení. Za porušenie povinností spoločnosti sa nepovažuje prerušenie poskytovania služby v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť v súlade s čl. IX týchto všeobecných obchodných podmienok. Za porušenie povinností sa rovnako nepovažuje prerušenie poskytovania služby z dôvodu servisných zásahov spoločnosti.
5.4 Spoločnosť je povinná vykonať všetky úkony, ktoré od nej je možné objektívne zo strany návštevníka, záujemcu o kúpu projektu a klienta očakávať vzhľadom na povahu poskytovanej služby a zároveň vzhľadom na podnikateľské, ekonomické a majetkové zázemie spoločnosti za účelom predídenia vzniku škody na majetku návštevníka alebo záujemcu o kúpu projektu alebo klienta. Za škodu na majetku návštevníka alebo záujemcu o kúpu projektu alebo klienta, ktorá vznikla v dôsledku porušenia ich povinností, spoločnosť nezodpovedá.
5.5 V prípade, že dôjde ku zmene skutočností, ktoré budú mať vplyv na poskytovanie služby klientovi alebo záujemcovi o kúpu projektu sa spoločnosť zaväzuje, že o týchto skutočnostiach bude informovať klientov a záujemcov o kúpu projektu, ktorých sa konkrétna zmena týka, a to formou e-mailovej správy, ak bude mať spoločnosť k dispozícii e-mailovú adresu klienta alebo záujemcu o kúpu projektu alebo písomne na adresu sídla alebo miesta podnikania klienta alebo záujemcu o kúpu projektu alebo adresu jeho trvalého pobytu, ktoré oznámia spoločnosti prostredníctvom riadne vyplneného formulára v procese registrácie klienta alebo v procese registrácie záujemcu o kúpu projektu; v prípade, ak dôjde k zmene údajov na strane klienta alebo záujemcu o kúpu projektu a klient alebo záujemca o kúpu projektu o tejto skutočnosti spoločnosť neinformuje a zároveň v dôsledku tejto skutočnosti nebude možné zo strany spoločnosti riadne si splniť svoju povinnosť podľa tohto odseku, spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá môže byť klientovi albo záujemcovi o kúpu projektu spôsobená.
5.6 Spoločnosť má ďalšie práva a povinnosti podľa ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
5.7 Spoločnosť si vyhradzuje právo jednostranne doplniť alebo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky pokiaľ to bude vyžadovať ochrana práv alebo oprávnených záujmov spoločnosti alebo návštevníkov alebo záujemcov o kúpu projektu alebo klientov alebo tretích osôb.
5.8 V prípade, že klient poruší niektorú zo svojich podstatných povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok alebo opakovane poruší menej závažnú povinnosť podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, spoločnosť má právo jednostranne zrušiť účet klienta a nenávratne odstrániť obsah klienta z úložiska dát; v takomto prípade spoločnosť nezodpovedá za škodu, ktorá prípadne vznikne klientovi v súvislosti s odstránením účtu klienta a obsahu klienta. Spoločnosť si v takomto prípade zároveň vyhradzuje právo alternatívne zamedziť možnosti klienta používať účet klienta po dobu stanovenú spoločnosťou.
5.9 Pre vylúčenie pochybností sa ustanovuje, že všetky spoločnosťou zaznamenané informácie o konaní návštevníka, záujemcu o kúpu projektu a klienta, najmä informácie o počte a časoch vstupov do účtu klienta (Logy), o identifikácii IP adresy, ktorú použil pre vstup do konkrétneho účtu, sú výlučným majetkom spoločnosti a spoločnosť má právo s nimi nakladať vo vzťahu k tretím osobám.
5.10 Pre vylúčenie pochybností sa zároveň ustanovuje, že zmyslom služby je poskytnúť návštevníkom prehľad o ponuke projektov a zároveň poskytnúť záujemcom o kúpu projektu a klientom možnosť stretu ponuky a dopytu na trhu s projektami s tým, že spoločnosť nezodpovedá za realizáciu úmyslu návštevníka alebo záujemcu o kúpu projektu nájsť si vhodný projekt a ani za realizáciu úmyslu klienta nájsť záujemcu o kúpu projektu.
5.11 Spoločnosť si vyhradzuje právo odstrániť z internetovej stránky všetok obsah klienta, na základe ktorého by bolo možné identifikovať konkrétneho projektanta alebo klienta vo vzťahu ku konkrétnemu projektu.
5.12 Klient a záujemca o kúpu projektu berú na vedomie a súhlasia s tým, že ak sa na spoločnosť obráti orgán verejnej moci v súvislosti s vedením konkrétneho občianskeho, obchodného, správneho, trestného alebo iného konania, spoločnosť je povinná poskytnúť tomuto orgánu všetky informácie, ktoré bude mať k dispozícii a poskytnutie týchto informácií sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok VI
PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA


6.1 Klient má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči klientovi má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.
6.2 Klient je povinný zaplatiť za poskytnutie služieb spoločnosti cenu v rozsahu a spôsobom v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a platným cenníkom sprístupneným verejnosti prostredníctvom internetovej stránky okrem prípadu, že je služba poskytnutá bezodplatne. Cenou za poskytnutie služby je provízia z ceny za projekt vo výške podľa aktuálneho cenníka spoločnosti.
6.3 Klient je povinný v prípade, že dôjde k nákupu projektu v online režime podľa týchto všeobecných obchodných podmienok započítať záujemcom o kúpu projektu zaplatenú zálohu za projekt s celkovou cenou projektu tak, aby záujemca o kúpu projektu klientovi bol povinný za nákup projektu zaplatiť cenu projektu redukovanú o zálohu za projekt, ktorú bude platiť v prospech účtu spoločnosti; v takomto prípade je platba, ktorú platí záujemca o kúpu projektu ako zálohu za projekt zároveň províziou ako cenou za poskytnutie služby klientovi podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
6.4 Klient je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do účtu klienta osobou, ktorá na vstup do tohto účtu nie je oprávnená, najmä je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzili úniku údajov prihlasovacieho mena a hesla, inak zodpovedá za všetku škodu, ktorú v dôsledku tejto skutočnosti utrpí spoločnosť alebo iný návštevník alebo záujemca o kúpu projektu alebo iný klient alebo tretia osoba.
6.5 Ak klient zistí, že hrozí zásah do jeho práv alebo práv spoločnosti alebo práv iného klienta alebo práv návštevníka alebo práv záujemcu o kúpu projektu alebo práv tretích osôb, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť spoločnosť. Rovnakú povinnosť má klient aj v prípade, že nadobudne vedomosť o už existujúcom zásahu do práv osôb podľa predchádzajúcej vety tohto odseku.
6.6 Klient má právo nahrávať na úložisko dát určené spoločnosťou obsah klienta v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
6.7 Obsah klienta má klient právo archivovať na dátovom úložisku určenom spoločnosťou po dobu určenú spoločnosťou s tým, že predmetný obsah je klient povinný na vlastné náklady vysporiadať tak, aby ho mal právo použiť pri využití služby. V prípade, že sa na spoločnosť obráti akákoľvek osoba a bude požadovať vysporiadanie práv k obsahu klienta, klient je povinný bezodkladne po tom, čo ho o to spoločnosť požiada na vlastné náklady a nebezpečenstvo práva tejto osoby vysporiadať. Klient má právo požiadať spoločnosť o okamžité odstránenie účtu klienta alebo obsahu klienta s tým, že spoločnosť po obdržaní takejto požiadavky predmetný účet zruší a nenávratne odstráni predmetný obsah bezodkladne po doručení žiadosti zmazaním všetkých dát, ktoré sú súčasťou predmetného obsahu. Zmazanie obsahu klienta má spoločnosť právo odmietnuť v prípade, ak by jeho vykonaním došlo k ujme na majetku alebo právach spoločnosti alebo návštevníkov alebo záujemcov o kúpu projektu alebo iných klientov alebo tretích osôb.
6.8 Klient má právo používať obsah internetovej stránky tak, aby mohol riadne využívať službu a s takýmto použitím obsahu internetovej stránky spoločnosť vyslovuje svoj nevýhradný súhlas platný na území Slovenskej republiky a po dobu trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou a klientom; týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti klienta podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
6.9 Klient zároveň súhlasí s tým, že im budú zasielané informačné a propagačné e-mailové správy v súvislosti so službou spoločnosti.
6.10 V prípade, že spoločnosť zistí, že objektívne existuje predpoklad o tom, že klient ukladá na úložisko dát určené spoločnosťou v rámci využívania služby dáta, ktoré nesúvisia s uskutočňovaním vyhľadávania návštevníkov ako záujemcov o kúpu projektu prostredníctvom internetovej stránky alebo zasahujú do práv spoločnosti alebo iných klientov alebo návštevníkov alebo záujemcov o kúpu projektu alebo tretích osôb alebo sú v rozpore so všeobecnozáväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, spoločnosť má právo jednostranne nenávratne odstrániť všetok obsah klienta z úložiska dát jeho zmazaním. Pred uskutočnením zrušenia predmetného účtu a nenávratným zmazaním predmetného obsahu spoločnosť o zamýšlanom úkone klienta môže upovedomiť. Spoločnosť v takomto prípad nezodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku tohoto konania môže klientovi vzniknúť.
6.11 Klient nesmie v rámci obcshu klienta sprístupniť v rámci využitia služby taký obsah, na základe ktorého by bolo možné identifikovať projektanta alebo klienta vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Takýto postup je závažným porušením týzhto všeobecných obchodných podmienok.
6.12 Klient je povinný bezodkladne po tom, ako ho osloví záujemca o kúpu projektu, ktorý obdrží informácie o projekte od spoločnosti, informovať spoločnosť o tom, že bol záujemcom o kúpu projektu oslovený. Porušenie tejto povinnosti je závažným porušením týzhto všeobecných obchodných podmienok a spoločnosť má v takom prípade právo na náhradu všetkej škody, ktorú v súvislosti s týmto porušením utrpí.
6.13 Klient je povinný bezodkladne po tom, ako si záujemca o kúpu projektu kúpi od klienta projekt, informovať spoločnosť mailom o skutočnosti, že došlo k predaju projektu záujemcovi o kúpu projektu za účelom možnosti vystavenia faktúry podľa týchto všeobecných obchodných podmienok. Porušenie tejto povinnosti je závažným porušením týchto všeobecných obchodných podmienok a spoločnosť má v takom prípade právo na náhradu všetkej škody, ktorú v súvislosti s týmto porušením utrpí.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁUJEMCU O KÚPU PROJEKTU


7.1 Záujemca o kúpu projektu má všetky povinnosti návštevníka podľa čl. II týchto všeobecných obchodných podmienok a zároveň voči záujemcovi o kúpu projektu má spoločnosť rovnaké práva ako voči návštevníkovi.
7.2 Po registrácii záujemcu o kúpu projektu podľa ustanovení čl. IV týchto všeobecných obchodných podmienok má záujemca o kúpu projektu právo vykonať kúpu projektu prostredníctvom internetovej stránky v online režime.
7.3 Svoj výber záujemca o kúpu projektu potvrdí kliknutím na príslušné tlačidlo, na základe ktorého bude odoslaná spoločnosti požiadavka o objednanie konkrétneho projektu.
7.4 Spoločnosť po doručení požiadavky na zakúpenie konkrétneho projektu odošla na e-mailovú adresu záujemcu o kúpu projektu zálohovú faktúru, ktorou bude fakturovať zálohu za projekt, a to vo výške podľa platného cenníka spoločnosti.
7.5 Po zaplatení zálohy za projekt spoločnosť odošle záujemcovi o kúpu projektu kontaktné informácie na projektanta za účelom možnosti jeho kontaktovania potrebného ku kúpe projektu.
7.6 Spoločnosť nenesie zodpovednosť za postup klienta pri predaji projektu a za skutočné zrealizovanie predaja projektu. Záloha za projekt je cenou za poskytntie služby reprezentovanej zabezpečeniu možnosti realizácie kúpy projektu v online režime.
7.7 Záujemca o kúpu projektu berie na vedomie a súhlasí s tým, že klient odpočíta záujemcom o kúpu projektu zaplatenú zálohu za projekt od celkovej ceny projektu, ktorú si klient bude fakturovať.

Článok VIII
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA


8.1 Spoločnosť má za poskytnutie služby právo na zaplatenie ceny podľa platného cenníka sprístupneného spoločnosťou verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
8.2 Cenou za poskytnutie služby klientovi je provízia z ceny projektu a cenou za poskytnutie služby záujemcovi o kúpu projektu reprezentovanej online režimom nákupu projektu je záloha za projekt.
8.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť ceny za službu. Cena uplatnená na konkrétny obchodný prípad však zostáva nezmenená aj napriek tomu, ak k zmene ceny dôjde v procese realizácie tohto obchodného prípadu; v prípade, že dôjde k zmene ceny za službu, spoločnosť je povinná rešpektovať cenu za službu podľa cenníka platného v dobe vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou a klientom alebo spoločnosťou a záujemcom o kúpu projektu po dobu, počas ktorej má cena platiť.
8.4 Cena je splatná na základe faktúry vystavenej a doručenej klientovi alebo záujemcovi o kúpu projektu s tým, že spoločnosť vystaví klientovi faktúru po tom, ako predá konkrétny projekt záujemcovi o kúpu projektu a spoločnosť vystaví faktúru záujemcovi o kúpu projektu, ktorý nakupuje v online režime po objednaní si konkrétneho projektu.
8.5 Pri nedodržaní lehoty splatnosti má spoločnosť právo uplatniť si voči klientovi alebo záujemcovi o kúpu projektu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania.
8.6 Cena sa považuje za zaplatenú okamihom jej pripísania na účet spoločnosti uvedený v úvodnej časti týchto všeobecných obchodných podmienok identifikujúcich spoločnosť.
8.7 V prípade, že omeškanie klienta alebo záujemcu o kúpu projektu bude trvať viac ako 5 dní, spoločnosť má právo odstrániť účet klienta ako dlžníka a nenávratne odstrániť obsah klienta jeho zmazaním z úložiska dát.

Článok IX
OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ


9.1 Pre účely tejto zmluvy znamenajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti také mimoriadne a neodvrátiteľné udalosti alebo okolnosti a ich bezprostredné následky, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti a ktoré spoločnosti zabránia alebo bezprostredne ovplyvnia riadne a úplné plnenie povinností vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok. Týmito udalosťami môžu byť najmä, ale nie výlučne, živelné pohromy, vojna, sabotáž, teroristické akcie, blokáda, požiar, štrajk, epidémia, zlyhanie subdodávateľa a pod.. Rovnaké právne následky môže mať zmena všeobecne záväzných právnych predpisov, pokiaľ zásadným spôsobom ovplyvní plynulé pokračovanie právnych vzťahov regulovaných týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a nebude existovať ekonomicky únosná alternatíva.

Článok X
PREDCHÁDZANIE ŠKODÁM A NÁHRADA ŠKODY


10.1 Spoločnosť, návštevník, záujemca o kúpu projektu a klient sú povinní venovať zvýšenú pozornosť predchádzaniu škodám, a to najmä všeobecnej prevencii pred vznikom škôd. Návštevník, záujemca o kúpu projektu a klient sú povinní oznámiť spoločnosti prekážky, ktoré im bránia alebo budú brániť v plnení povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok a dôsledky neplnenia. Informácia musí byť podaná bez zbytočného odkladu potom, kedy sa povinná strana o prekážke dozvedela, alebo sa pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť.
10.2 Každý účastník právneho vzťahu má právo na náhradu škody spôsobenej v dôsledku porušenia povinností iným účastníkom právneho vzťahu okrem prípadu, ak je zodpovednosť vylúčená podľa týchto všeobecných obchodných podmienok.
10.3 V prípade, že dôjde k okolnosti vylučujúcej zodpovednosť spoločnosti, spoločnosť je povinná o týchto okolnostiach bezodkladne písomne informovať klienta.

Článok XI
RIEŠENIE SPOROV


11.1 Účastníci právneho vzťahu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa zaväzujú prijať všetky dostupné opatrenia pre konkrétne riešenie akýchkoľvek nezhôd a sporov, ktoré môžu vzniknúť z neplnenia povinností povinnej osoby a vzniknutú situáciu riešiť vzájomným zmierom. Spory, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku neplnenia povinností podľa týchto všeobecných obchodných podmienok budú predmetom konania pred príslušným všeobecnými súdmi Slovenskej republiky a podľa všeobecnozáväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Článok XII
UKONČENIE PRÁVNEHO VZŤAHU


12.1 Účastníci právneho vzťahu sa môžu dohodnúť na jeho ukončení osobitnou dohodou.
12.2 Spoločnosť má právo právny vzťah ukončiť jednostranne v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

Článok XIII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


13.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctvom internetovej stránky.
13.2 V zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. klient súhlasí s využívaním elektronického kontaktu ním uvedeného za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa výrobkov a služieb spoločnosti, ako aj výrobkov a služieb tretích osôb.

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s tým, že používame súbory cookie. Ďalšie informácie zatvoriť